هزینه را شما تعیین کنید
از 50 هزار تومان به بالا

در این طرح شما مشخص می کنید که چقدر حاضرید برای وب سایت خود بپردازید به عنوان مثال می توانید از قالب های آماده ی شرکت ما استفاده کنید و هزینه ای بابت قالب نپردازید و یا کل طراح را بر عهده ی ما قرار دهید و فقط محتوا را شما تعیین کنید که در این صورت هزینه ای بسیار اندک از شما بابت وب سایت آماده گرفته می شود
وب سایت مدارس
وب سایت شرکتی
و...

هزینه بر پایه
نظر شما

شما می توانید قالب را سفارشی از ما بخواهید و نظر شما در تمام مراحل اعمال می شود ،در واقع ما وب سایتی می سازیم که دقیقا شما می خواهید که در این صورت هزینه طراحی بر اساس خواسته شما خواهد بود

جلب رضایت مشتری

تمام مراحل و کار براساس رضایت مشتری خواهد بود و در صورت عدم رضایت کل هزینه دریافت شده عودت داده می شود

فرم درخواست طراحی